Plan for utemiljø som læringsarena

Innhold

Uteskole – en læringsarena hvor elevene opplever mestring og glede.

«Uteskole» er en god arena for utvikling av sosiale og faglige ferdigheter.

Uteskole er

 • aktiviteter/læring som foregår i naturen eller nærmiljøet
 • aktiviteten har til hensikt på en naturlig måte å ivareta deler av skolens målsetting og/eller fagplaner
 • et ideelt sted for lek
 • et godt sted for kropp og sjel
 • gir glede, opplevelser og engasjement
 • skaper grobunn for læring
 • åpner for bedre relasjon med elevene

Mål

At elevene skal:

 • få oppleve naturen og lokalmiljøet, slik at de kan utvikle undring, glede og respekt for naturens mangfold.
 • gis mulighet til å utvikle nysgjerrighet, kreativitet og interesse for å utforske naturen.
 • få lærestoffet presentert helhetlig.
 • få erfaring med bruk av naturvitenskapelig metode.
 • få sansemotorisk trening ved bevegelser og varierte aktiviteter.
 • utvikle innlevelse og respekt for seg selv og andre.

Sky skole har flyttet noe av undervisningen til en annen arena enn klasserommet. Vi bruker det innholdsrike nærmiljøet vårt aktivt i deler av undervisningen gjennom hele skoleåret.

Vi har avtale med noen av grunneierne rundt skolen om bruk av området, og vi har etablert et “leirsted” med gapahuk og bålplass.

Et av målene ved uteskole er at vi ønsker at elevene skal få oppleve/ bli kjent i naturen og lokalmiljøet. Vi ønsker også at elevene skal få opplevelser og erfaringer i uterommet som gir god grunnlag for læring. Ved å bruke uterommet som læringsarena gir det gode muligheter for å jobbe tverrfaglig, få med fysiske aktiviteter, tilpasse opplæringen for den enkelte og jobbe på tvers av trinn.

Innholdet for «uteskole» ligger i halvårsplaner og aktivitetsplaner.

Organisering av uteskole

1- 4.trinn har uteskole to skoletimer i uken. I perioder vil også enkelte fag eller temaer flyttes ut i nærmiljøet.

Vi har uteskole hver uke. To trinn er ute på samme dag. For å bruke det pedagogiske potensialet som ligger i arbeidsmåten, er elevene ute en fast dag i uken gjennom hele skoleåret. At dagen er fast gjør at elevene må være ute i all slags vær, og de må dermed takle de utfordringer uteskoledagen gir.

Uteskolen gir også rom for variasjon i modeller på hvordan det organiseres:

 • aldersblanding
 • trinnvis
 • grupper på tvers av klasser
 • små grupper
 • 1.–4. trinn
 • 5.–7. trinn
 • hele skolen


5.–7. trinn flytter også undervisningen ut når det er hensiktsmessig. I tillegg har trinn hele uteskoledager hvor de utforsker nærmiljøet.

Læreplanen ligger til grunn for innhold på uteskoledager. Den overordnede delen i læreplanen har stor plass på uteskole. Uteskole er viktig både i folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Uteskole 1. til 4. trinn

Årstid/måned

Sted

Fag/innhold

Høst

Stubbeskogen

Hellaåsen

Kjøya

Lille Ingridåsen

Martineåsen

 • bli kjent i nærmiljøet
 • høsttegn
 • age bål
 • bruke kniv
 • bålmat
 • trær og blader

Vinter

Skiarenaen

Stubbeskogen

Ulfsbakk

 

 • ski
 • skøyter
 • spor i snøen
 • vintertegn
 • is/vann

Vår

Stubbeskogen

Hellaåsen

Kjøya

Lille Ingridåsen

Martineåsen

Salsås

 • vårtegn
 • trafikk
 • insekter
 • blomster
 • fugler
 • miljøvern
 • innsjø

Sommer

Stubbeskogen

Hellaåsen

Kjøya

Lille Ingridåsen

Martineåsen

Salsås

Batteristranda/ Tenvik/ sjøen

 • sjøen
 • innsjø
 • sommertegn
 • temperatur

 

Her kommer årets siste tverrfaglige prosjekt; bærekraftig utvikling.

Eksempler er; meitemark, insekter, bier og fugler.

Læreplanen i de ulike fag vil være en vesentlig del av opplegg på uteskole.

Til toppen