Bærekraftig utvikling – En tverrfaglig temaperiode for hele Sky skole starter etter påske

For et år siden søkte vi på Sky skole om deltakelse i et treårig prosjekt, «Den naturlige skolesekken» (www.natursekken.no). Målet for perioden var å lage en 2-3 ukers tverrfaglig temaperiode knyttet til temaet bærekraftig utvikling for hele Sky skole.

Sammen med rektor utgjør prosjektlærerne Håvard Torp Karlsen og Kyrre Magnus S. Hasle prosjektgruppa. De to lærerne har noe avsatt tid for å
klargjøre utstyr og skissen over prosjektet, samt bistå kollegaene i forarbeidet. Vi ønsker å sette elevene i et forskerperspektiv, der de gjennom blant annet undring, utforsking og innsamling kan bekrefte eller avkrefte hypoteser i de ulike temaene.

Temaperioden skal være forankret i ny læreplan og vi ønsker å ha et tverrfaglig fokus med dybdelæring og kritisk tenkning. Naturfag, samfunnsfag, matematikk, kroppsøviing, mat og helse, norsk og kunst og håndverk er fag som vil bli involvert i temaperioden. Samarbeidspartnere vi har tenkt i perioden er blant annet Grinda gjenbruksstasjon, Turistforeningen, Larsens gartneri og Newtonrommet til Larvik kommune. Vi er usikre på hva vi får til i denne perioden med tanke smittevern.

Koronasituasjonen spiller ikke på lag med oss. For tiden er vi på rødt nivå, noe som innebærer at mellomtrinnet i stor grad er i fjernundervisning. Vi følger smittesituasjonen nøye, og håper på en gjennomføring av perioden når alle trinn er tilstede på skolen på daglig basis. Hvis rødt nivå
opprettholdes lenge, vil vi uansett gjennomføre opplegget.

Skolen har søkt midler fra «Den naturlige skolesekken» for det andre prosjektåret også. Vi ønsker å bruke midlene på at de to prosjektlærerne kan frikjøpes noe, til å bære prosjektet videre til å bli noe varig vi har på Sky skole hvert år. I tillegg ønsker vi å kjøpe inn mer utstyr til skolen i forbindelse med arbeidet tilknyttet bærekraftig utvikling, samt få til kompetanseheving for prosjektlærerne og det øvrige personalet.

På småskoletrinnet (1.-4. trinn) har vi søppelets nedbrytning, videre til insektsjakt, samt humlenes og fuglenes rolle i naturen. På mellomtrinnet beveger vi oss over til innsjø, fly og til slutt fornybar energi i nærområdet. SFO vil jobbe videre med de samme emnene som elevene jobber med i skolen. Alt
dette skal sees gjennom bærekraftig utviklingsbriller i et samfunnsfaglig og naturfaglig perspektiv.

Hvordan påvirker vi menneskene naturen i lokalmiljøet vårt?

Her kan dere lese forskningsspørsmålene som de ulike trinnen skal undersøke nærmere:

  • 1. trinn: Hva skjer med søppel som blir kastet i naturen?
  • 2. trinn: Hvilke insekter finner vi i nærmiljøet?
  • 3. trinn: Hvordan kan vi hjelpe humler?
  • 4. trinn: Hvilke fugler har vi i nærmiljøet og hvordan tilpasser de ulike artene seg?
  • 5. trinn: Hvilke ulikheter er det på innsjøene i nærområdet vårt?
  • 6. trinn: Hva må til for at et fly skal kunne fly? Og hvordan påvirker flytrafikk miljøet?
  • 7. trinn: Hvordan bør vi ta i bruk fornybar energi i nærområdet?

Alle trinn vil i prosjektperioden ende med et "produkt.

Til toppen