Retningslinjer for permisjonssøknader

Informasjon om veiledende retningslinjer for søknad om permisjon fra opplæringen i Larvik kommune. (Jamfør Oppl. § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa.)

· Søknad om permisjon skal være skolen i hende minimum tre uker før planlagt fravær.

· Søknad skal sendes via Visma.

· Det er bare foresatte som kan søke elevene fri fra opplæringa.

· Ved fravær ut over to uker, skrives eleven ut av skolen jfr Opplæringsloven §2-11.

· Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen man mister under permisjonen . Dette gjelder også spesialundervisning forholdsvis, selv om den er gitt som årstimer. Foresatte har ansvar for opplæringen i den perioden elevene har permisjon.

Opplæringslovens §2-11: « Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker

 

Forsvarlig: Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom. Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er bl.a.:

· Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden

· Elevens permisjons/fraværshistorikk

Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis fri til treningssamlinger eller lignende.

«Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte fra skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.»

 

Ikke forsvarlig: Det skal i grunnskolen i Larvik ikke innvilges permisjon i perioder som nevnt under:

· Ved oppstart av skoleåret generelt, spesielt ved oppstart på 1. og 8. trinn.

· Kartleggingsprøver

· Nasjonale prøver

· Eksamener, skriftlig og muntlig (gjelder også forberedelsesdager)

· Gjentatte søknader om permisjon på tre dager eller mer vil bli vurdert ekstra nøye og kan være grunnlag for avslag.

Til toppen