Skolestart og overgang

Innhold

Informasjon om skolestart for 1. og 8. trinn.

Før skolestart 1. trinn og 8. trinn

I januar sendes brev til foresatte med barn som skal starte i 1. trinn og 8. trinn. Her er informasjon om hvilken skole barnet deres har fått skoleplass.
Elever som går i 7. trinn på 1 - 10 skoler får ikke tilsendt brev, elevene fortsetter i 8. trinn på samme skole.

Fritt skolevalg

Larvik kommune har fritt skolevalg for elever som skal begynne i 1. og 8. trinn. Jf. vedtatte "Kriterier for fritt skolevalg".   
Ønsker dere skoleplass på en annen skole enn den dere har fått tildelt kan dere søke om dette.
Søknadsfristen er 15. februar.

Velger dere en annen skole kan skolen avvise søknaden hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes.
Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyssrettighetene. Kommunen dekker ikke merutgifter til skyss for elever som velger å gå på en annen skole enn sin nærskole.

Skolefritidsordningen (SFO)

Ønsker dere SFO plass, må dere søke om dette.
Det kan søkes om SFO-plass gjennom hele året, men hovedopptaket for nye førsteklassinger er satt til 10. april.

Ny i kommunen etter 1. januar

Har dere flyttet til kommunen etter 1. januar må dere søke om skoleplass.

Det første møtet med skolen

Dere får et oppstartbrev fra skolen hvor du finner informasjon om:

  • Når det er besøksdag
  • Når det er første skoledag
  • Når det er første foreldresamtale
  • Når det er første foreldremøte

Besøksdag

Alle 1. klassinger vil bli invitert til en besøksdag på skolen sin i løpet av mai/juni. hos oss er dette 29. mai. 
Denne dagen vil elevene møte kontaktlærer, medelever og bli litt kjent med hverandre og klasserommet.
Foreldrene vil bli invitert på et informasjonsmøte med rektor, SFO-leder og sekretær under besøksdagen. Her vil dere bli bedre kjent med skolen deres.

Første skoledag

Dette er en viktig dag for små og store. Skolen heiser flagget, og foreldre og barn møter forventningsfulle opp til en felles start.
Dato for skolestarten vil variere litt fra år til år, men sjekk ferie og fridager (skoleruta). Skolene i Larvik starter til ulike tidspunkt på dagen, se egen annonse i Østlands-Posten i august.

Rektor hilser velkommen første skoledag.

Det første møtet med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Overgang til ungdomsskolen

Januar /Februar

I Larvik har vi en ordning med fritt skolevalg i 8. trinn, med noen begrensninger. Hvis du velger nærskolen din trenger du ikke søke. 
Du finner mer informasjon på Skolestart

I løpet av januar vil alle foreldre til barn som skal begynne på 8. trinn motta brev om skoleplass.

Mars /April

Elevene på 7. trinn vil få utdelt informasjon om valg av tilvalgsfag/valgfag. Skjemaene leveres kontaktlærer på barneskolen innen 10. april.

Mai / Juni

Ungdomsskolene arrangerer en besøksdag for 7. trinns elever i juni. I slutten av juni arrangerer skolene avslutning av 7 års skolegang. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til denne festkvelden. På Sky skole er dette tirsdag 16. juni. Ta kontakt med læreren deres rundt dette arrangementet dersom dere har spørsmål. Vi deler trinnet i klasser denne gangen grunnet smittevern, og elevene an ha med seg 2 foresatte hver. 

Over til ungdomsskolen 

Foreldre vil få en telefon fra kontaktlærer på ungdomsskolen første uken etter skolestart i august. For mer informasjon om Ra kan dere gå inn på hjemmesiden https://ra.larvik.kommune.no/ 

 

Til toppen